Το περιβάλλον στην πρώτη γραμμή

Η διαχείριση των αποβλήτων αδρανών υλικών ήταν πάντοτε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Για τον σκοπό αυτό έχουμε δημιουργήσει και εφαρμόζουμε, σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων αδρανών υλικών και ανακύκλωση νερού για την χρηση του ξανά, στην πλύση των μηχανημάτων αλλά και την παραγωγή σκυροδέματος. Σε ειδικές δεξαμενές (χαβουζες) γίνεται η απόρριψη των αδρανών και έπειτα γίνεται ο διαχωρισμός αυτών με υπερχείλιση. Η Λάσπη στην συνέχεια απομακρύνεται για να στεγνώσει και να διατεθεί πρός ανακύκλωση.